Leserinnlegg

Magasinet Skog (papirutgaven) har ingen debattspalte, men på nettsiden www.skog.no, har vi opprettet spalten «leserinnlegg» hvor det er mulig for våre lesere å komme til orde med meninger og debattinnlegg.Du kan sende leserinnlegg til redaksjonen i Skog på følgende adresse: post@skog.no – merk e-posten «leserinnlegg». Innlegget må sendes elektronisk. Håndskrevne eller maskinskrevne innlegg blir ikke skrevet av og tatt inn. Innlegget må være kort og fortrinnsvis ikke overstige 600 ord /4000 tegn inkludert mellomrom (målt i Word - eller tilsvarende skriveprogram). Send også gjerne med et bilde av den/de som står bak innlegget.


Redaksjonen forbeholder seg retten til å kutte og/eller redigere i innleggene. Ingen har krav på å få sitt innlegg publisert på Skog.no. Redaksjonen forbeholder seg også retten til å avvise enkeltinnlegg, avvise debattanter som ikke innordner seg retningslinjene, samt å stoppe pågående debatter når vi finner temaet utdebattert/uttømt. Innlegg som framstår som ærekrenkende, rasistiske, truende, eller på annen måte upassende, eller som eventuelt bryter norsk lov, vil bli avvist.


Magasinet Skog/Norges Skogeierforbund tar ikke ansvar for de meninger som kommer til uttrykk gjennom denne spalten. Ytringene står helt og holdent for innsenders egen regning. Alle som sender inn innlegg må underskrive med fult navn, adresse og telefonnummer, slik at identiteten kan verifiseres. Navn og adresse blir oppgitt ved publisering – anonyme innlegg avvises.


Innleggene honoreres ikke.

Vi må bare videre!

Sitkagran - ein klimaeinar

Listhaug, Lien og Sanner - løft det grønne skiftet sammen!

Opplysning eller innløsning?

Ambisiøs SKOG22-strategi, men hvordan få nok råstoff?

Effektive klimatiltak er viktigst nå

Få nytt Fokus i arbeidet med å etablere SKOG Norge.

En god start på skogplanting som klimatiltak

Skognæringa Kyst vil gratulere de fire partiene Høyre, Frp, Krf og Venstre med budsjettforhandlingene. En spesiell gratulasjon vil vi imidlertid rette til Krf som bl.a. foreslo 12 millioner kroner tillegg til de 3 millionene som regjeringen hadde foreslått til klimatiltaket «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak», og i forhandlingene fikk de andre partiene med på dette. 

Les mer »

Kampen mot troll, røverhistorier og myter

I diskusjonen om «Nordmarksloven», var «troll-/eventyrskog» en hovedbegrunnelse.  Ikke så enkelt for  skog-bruket på faglig grunnlag «å krige (Aslak Sira Myhre) mot og troll og eventyr». 

Les mer »

Må øke skogproduksjon og hogst for å nå klimaforpliktelsene

Med overskriften ”Klimavennlig skogbruk” har Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet i Trønder-Avisa på onsdag den, 23. april en fremstilling av dagens skogbruk og tilstand i norske skoger som det er vanskelig å kjenne seg igjen i for den som arbeider i skogen, og har fulgt utviklingen gjennom mange 10-år med skiftende driftsopplegg. 

Les mer »

Fra ti til en – åpent innspill til SKOG22

Hva gjør en med alle de små skogeiendommene? Andre spørsmål kan stilles: Hva gjør skogeieren med det beskjedne skogarealet sitt? Hva er det mulig for den lille skogeieren å gjøre med skogen? I faktisk areal er ikke skogeiendommene nødvendigvis små. De aller minste eiendommene, de under 25 dekar produktivt skogareal, inkluderes ikke en gang i norsk statistikk. De øvrige eiendommene eid av personlige skogeiere har på landsbasis i gjennomsnitt omtrent 450 dekar produktiv skog – det er mange kvadratmeter, trær, vekst og natur, det.

Les mer »

Skogen er svaret

Fra gammelt av har skogen vært en viktig ressurs her i landet. Skogen har gitt oss brensel, materialer og papir, blant annet. Antallet som arbeider innenfor skogbruket er kraftig redusert med årene, og senest i fjor forsvant mange arbeidsplasser etter en rekke nedleggelser i treforedlingsindustrien. 

Les mer »

Nyhetsarkiv

Storfugl og leik – myter og fakta

I ”Skog” nr 5/13 har Anders Hals en god artikkel om myter og fakta vedr storfugl. Men vi «savner» del to i artikkelen; hva er konsekvensen, og kan vi ta konsekvensen, av denne nye kunnskapen? 

...

Dato: 20140212 Les mer »

Om månefaser og renninger

Nå nærmer det seg vår og vekstsesong. Og vokser gjør det, som regel mest der det ikke skulle ha grodd så fælt.

...

Dato: 20140205 Les mer »

Karbonet skogbruket kjenner

I programmet Ut i naturen på NRK 1 den 14.01.14 får vi et innblikk i skogens viktige rolle for klimaet. Programmet fremmer en diskusjon som burde prege nyhetsbildet i langt større grad enn hva som har vært tilfellet fram til nå. 

...

Dato: 20140121 Les mer »

Sitkagran og Artsdatabanken

De siste ukene har vi lest en kronikk i flere aviser hvor direktør Ivar Myklebust i Artsdatabanken beskriver den økologiske risiko ved bruk av fremmede arter. Han understreker samtidig at det er ikke Artsdatabankens oppgave å foreslå tiltak mot artene, men kun å framskaffe nødvendig kunnskap for å fatte beslutninger. Den kunnskapen mener han at artsdatabanken har og han anbefaler at den blir brukt.

...

Dato: 20131008 Les mer »

Rødlista og skogen

Skogbrukets påvirkning på vårt artsmangfold er et tilbakevendende tema i samfunnsdebatten, og Norsk rødliste for arter har vært utgangspunktet for meningsytringer. Artsdatabanken, som er ansvarlig for rødlistene i Norge, har observert at viktige fakta og nyanser har en tendens til å framstilles feil, eller tas ut av sin sammenheng.

...

Dato: 20130314 Les mer »